Uvjeti

A) OPĆI UVJETI (OPU) ZA PRUŽANJE USLUGA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Ove Opće odredbe i uvjete i „Factsheet Compensation Broker Mandate” možete preuzeti pod Preuzimanja, u odjeljku Obveza pružanja informacija prema VAG45.

 1. ATG BUSINESS AG
  ATG Business AG (dalje u tekstu ATG) neovisni je posrednik u osiguranju (registrirani posrednik u osiguranju br. 30227) i dioničko društvo prema švicarskom pravu sa sjedištem u Heerbruggu.

  Sklopljeni posebni dogovori ostaju podložni ovim Općim uvjetima. Cijeli sadržaj se mutatis mutandis odnosi na žensku osobu i više ljudi.

 2. OPSEG I PROMJENE ODREDBI I UVJETA
  Ovi Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom mandata posrednika u osiguranju potpisanog od strane klijenta. Potpisivanjem punomoći za posredovanje u osiguranju klijent potvrđuje da je upoznao i razumio Opće uvjete. ATG zadržava pravo izmjene općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Promjena se može izvršiti i objavom na internetu. Klijent će biti unaprijed obaviješten na odgovarajući način. Bez pisanog prigovora u roku od 30 dana od obavijesti, promjene se smatraju odobrenima. Trenutačno važeća verzija može se pronaći na internetu (na www.atg-business.ch).
 3. SADRŽAJ MANDATA POSREDNIKA U OSIGURANJU
  Kada je mandat posrednika u osiguranju dodijeljen ATG-u, ATG preuzima upravljanje svim ugovorima o osiguranju ili - ako je posebno dogovoreno - pojedinačnim imenovanim policama osiguranja klijenta. Preuzimanjem mandata posrednika u osiguranju, ATG je ovlašten za pružanje sljedećih usluga: Analiza postojećih ugovora o osiguranju; Usporedba postojećeg osigurateljnog pokrića sa stvarnim profilom rizika klijenta; U dogovoru s klijentom implementacija koncepta osiguranja prilagođenog zahtjevima rizika; Upravljanje ugovorima o osiguranju (kontinuirana administracija i podrška); Dobivanje ponuda osiguranja, dobivanje svih informacija potrebnih za ispunjenje mandata, pružanje podrške u slučaju štete. Ovisno o potrebama klijenta, za određena pitanja može biti preporučljivo konzultirati se s odvjetnikom, financijskim ili poreznim stručnjakom. Za globalne programe osiguranja, ATG je ovlašten raditi sa stranim brokerskim partnerima i razmjenjivati podatke u interesu klijenta.
 4. NAKNADA
  Za pružanje usluga u skladu s gornjim Odjeljkom 3, ATG će dobiti naknadu standardnom brokerskom provizijom koju osiguravatelj izravno plaća ATG-u.

  Iznos naknade objavljen je u dokumentu „Factsheet Compensation Broker Mandate” u skladu s člankom 45b VAG (Zakon o nadzoru osiguranja). Trenutno važeći informativni list možete pronaći na Internetu (na www.atg-business.ch). Također su objavljene pretpostavljene naknade za kvalificirane police životnog osiguranja u skladu s člankom 39h VAG (Zakon o nadzoru osiguranja).

  Klijent je suglasan s isplatom posredničkih naknada od strane osiguravatelja ATG-u i odriče se prava na osporavanje plaćanja posredničkih naknada od ATG-a. Ugovori o naknadi koji odstupaju od standardnog modela posredničke naknade i koje ugovorne strane sklapaju zasebno ostaju pridržani.

  Daljnje usluge (pored Odjeljka 3), koje ATG pruža uz konzultacije i na izričiti zahtjev klijenta, bit će fakturirane klijentu po dogovorenoj satnici plus PDV.

  Prodaja iz djelatnosti posredovanja u osiguranju (vidi Odjeljak 3) oslobođena je PDV-a (čl. 21 Odjeljak 18 Zakona o PDV-u). U slučaju eventualne promjene prakse Federalne porezne uprave u tom smislu, ATG izričito zadržava pravo postavljanja dodatnih zahtjeva od klijenta za PDV koji je naplatio. Za ispravno plaćanje svih poreza koje kupac može imati, kao što su: B. ATG ne preuzima nikakvu odgovornost za poreze na osiguranje.

 5. SURADNJA SA OSIGURAČIMA
  ATG ima ugovore o suradnji sa svim glavnim osiguravateljima licenciranim u Švicarskoj (uključujući društva za zdravstveno osiguranje i registrirane zajedničke/kolektivne zaklade), ali nije pravno, ekonomski ili na neki drugi način vezan za osiguravajuće društvo u smislu švicarskog zakonodavstva o nadzoru osiguranja. ATG upravlja klijentovim ugovorima o osiguranju u dogovoru s odgovornim osiguravateljima te također pruža usluge koje dovode do djelomičnog rasterećenja rada dotičnog osiguravatelja. Odštetne zahtjeve obrađuje i rješava odgovarajući osiguravatelj. ATG prati ovaj proces i intervenira izravno kod osiguravatelja ako je potrebno. Naplata premije odgovornost je odgovarajućeg osiguravatelja.
 6. ODGOVORNOST
  ATG i njegovi zaposlenici svoje zadatke obavljaju savjesno i s najboljom mogućom pažnjom. ATG i njegovi zaposlenici odgovorni su samo za pogreške, nemar ili netočne informacije ako je do kršenja dužnosti došlo zbog grubog nemara ili namjernog štetnog ponašanja. Odgovornost za lagani nemar izričito je isključena.
 7. ZAŠTITA PODATAKA
  Svi podaci koje daje klijent i/ili treće strane (kao što su osiguravajuća društva, društva za zdravstveno osiguranje, ustanove za strukovno mirovinsko osiguranje, IT ili drugi pružatelji usluga, ugovorni partneri, društva grupe, druge uključene osobe ili tijela itd.) (uključujući posebno osjetljive podatke osobne podatke kao što su zdravstveni podaci) ATG tretira povjerljivo i koristi ih ili obrađuje isključivo u svrhu izvršavanja i ispunjavanja mandata posrednika u osiguranju, u skladu s načelima švicarskog zakona o zaštiti podataka. Klijent pristaje na razmjenu podataka između trećih osoba i ATG-a u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje i ispunjavanje mandata posrednika u osiguranju. Klijent sa svoje strane potvrđuje ATG-u da će samo zakonito dobiveni osobni podaci biti proslijeđeni ATG-u te da je obavijestio dotične osobe o obradi podataka ili dostavi podataka ATG-u i/ili trećim stranama te da su osobe uključene u prijenosu podataka ATG-u i/ili Treće strane su pristale. Ako je prijenos podataka u inozemstvo nužan u interesu klijenta radi ispravnog izvršenja posredničke usluge, klijent pristaje na prijenos podataka u inozemstvo. Klijent je suglasan s obradom podataka putem internetskih aplikacija koje osiguravatelji nude. Ova web sučelja omogućuju jednostavnu i učinkovitu razmjenu podataka i informacija između ATG-a i dotičnog osiguravatelja.
 8. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
  ATG klijentu nudi siguran elektronički komunikacijski kanal s posebnom enkripcijom elektroničke pošte. Klijent potvrđuje da pri korištenju elektroničkog komunikacijskog kanala kojim ne upravlja ATG, kao što je e-pošta (s izuzetkom posebne enkripcije), SMS ili drugi standardni kanali, mogu nastati sljedeći rizici, među ostalim:
  – Komunikacija je obično nekriptirana. Neovlaštene treće strane mogle bi imati saznanja o pošiljatelju, primatelju i prenesenim podacima.
  – Čak i ako su pošiljatelj i primatelj u Švicarskoj, podaci mogu završiti u inozemstvu tijekom prijenosa.
  – Neovlaštene treće strane (npr. hakeri) mogu krivotvoriti ili manipulirati podacima.
  – Poruke mogu sadržavati zlonamjerni softver ili viruse koji bi mogli naštetiti primatelju. ATG odbija svaku odgovornost za štete nastale korištenjem elektroničkog komunikacijskog kanala kojim ne upravlja ATG, kao što su e-pošta, SMS ili drugi standardni kanali, a klijent je suglasan da se posebno osjetljivi osobni podaci također mogu slati nekriptirani.
 9. SUKLADNOST SA ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTJEVIMA
  Klijent je odgovoran za usklađenost sa zakonskim i regulatornim zahtjevima (uključujući porezne zakone) primjenjivim u svakoj zemlji i pridržavat će se zakonskih i regulatornih zahtjeva primjenjivih na nju u svakom trenutku.
 10. TRAJANJE POSREDNIČKOG MANDATA
  Ovlaštenje posrednika u osiguranju stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i može se u bilo kojem trenutku međusobno opozvati ili raskinuti. Posljedice štete u slučaju nepravovremenog raskida ostaju pridržane. Preranim raskidom smatra se otkazivanje mandata posrednika u osiguranju od strane klijenta, a da ATG nije primio nikakvu naknadu od osiguravajućih društava. Klijent mora nadoknaditi napore koje je ATG uložio tijekom tog vremena, kao i povezane troškove i izdatke.
 11. VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNOST
  Ugovor o posredovanju podliježe švicarskom pravu. Sve parnice koje proizlaze iz ovog ugovora o mandatu moraju se pokrenuti u sjedištu ili mjestu prebivališta tužene strane.

B) OPĆI UVJETI (OPU) ZA PRUŽANJE USLUGA U OBJEKTU POVJERENJA

Sljedeći uvjeti reguliraju poslovni odnos između kupca i ATG-a. Posebni sporazumi i dalje su rezervirani za ove uvjete i odredbe.

ISPUNJAVANJE NARUDŽBE

Agent preuzima usluge definirane u pojedinačnom ugovoru o narudžbi s klijentom. Izvršava naloge koje je klijent dao s dužnom pažnjom i u skladu s važećim zakonima, zakonima i propisima.

OSNOVE

Agent ima pravo svoj rad temeljiti na činjenicama koje je dao klijent, posebno na brojkama, inventarima i popisima, kao ispravne, osim ako ne otkriju očite netočnosti koje se mogu lako utvrditi bez dodatnih ispitivanja. Prilagodba razlika kontrolnih računa ili između predanih računovodstvenih dokumenata i popisa odn. Potvrde institucija u osnovi su odgovornost klijenta.

STRANICE

Agent je ovlašten poduzeti sve mjere za račun klijenta, koje pažljivo ispunjavanje naloga zahtijeva. Osobito je ovlašteno pribavljati podatke od banaka i njemu sličnih institucija, poreznih vlasti, institucija socijalne sigurnosti, osiguravajućih društava, ureda za naplatu i stečaj, ureda trgovačkih registara i slično na račun klijenta. Također ima pravo, u okviru opće dužnosti brige i u vezi s narudžbama s njim, provoditi analize / istraživanja i druge poslove za klijenta, koje smatra potrebnim u dobroj vjeri u smislu razboritog ispunjavanje narudžbe.

SUDJELOVANJE KUPCA I DUŽNOST INFORMACIJA

Klijent se obvezuje da će učiniti sve i da ništa neće zanemariti kako bi agent mogao stvarno i pravilno ispuniti svoj mandat u skladu sa zakonskim, zakonskim i regulatornim odredbama, kao i dužnom pažnjom koja mu pripada. Konkretno, on mora, bez da ga se pita, agentu u cijelosti i na vrijeme predati sve dokumente potrebne za izvršenje naloga, tako da agent ima na raspolaganju razumno vrijeme obrade. Klijent je također dužan pravodobno obavijestiti agenta o svim poslovnim transakcijama, procesima i okolnostima kojih agent mora biti upoznat kako bi pravilno ispunio narudžbu. U svakom slučaju, mora se otkriti, bez da se pita, tko ima ekonomsko pravo na izvršene transakcije. Svaka promjena u upravnom odboru i / ili statusu dioničara / upravitelja mora se prijaviti agentu bez traženja i bez odgađanja, navodeći trenutne osobne podatke.

MJESTO ISPUNJENJA NARUDŽBE

U pravilu, agent mora pružati svoje usluge u svom sjedištu. Ako se usluga pruža u sjedištu klijenta, agentu se nadoknađuje vrijeme putovanja uobičajenom satnicom dotičnih zaposlenika.

VRIJEME I RAD

Vrijeme potrebno za ispunjenje ugovornih obveza određuje se količinom posla. Agent se obvezuje izvesti posao koji je potreban za pravilno izvršavanje dodijeljenih zadataka i za pažljivu zaštitu interesa klijenta. Agent nije vezan određenim vremenskim ograničenjem. Za ispunjavanje ugovora rasporedit će prikladne i prikladno obučene zaposlenike.

ODGOVORNOST

Agent odgovara klijentu samo za namjerno i krajnje nemarno ponašanje. Svaka daljnja odgovornost, bez obzira na naslov pod kojim se tvrdi, isključena je.

PRISTOJBA

Usluge koje pruža agent nadoknađuje klijent prema utrošenom vremenu. Agent evidentira i naplaćuje vrijeme provedeno na ispunjavanju narudžbe.

Usluge pružene na temelju primjenjivog ugovora o ugovoru će se periodički fakturirati na temelju uobičajenih stopa naknada agenta. Trenutno se može pretpostaviti raspon satnice od 100 do 300 CHF.

Promjene cijena agent može izvršiti na početku godine. U tu će se svrhu promjene cijena unaprijed pravovremeno objaviti pismom ili e-poštom, objaviti na web stranici povjerenika ili izvršiti kao dio prilagodbe uvjeta. Takve promjene cijena smatraju se dijelom odgovarajućeg ugovora o narudžbi. Na klijentu je da pribavi informacije i dokumentira ih u skladu s tim. Zakonski porez na dodanu vrijednost nije uključen u spomenute i deklarirane satnice i fakturirat će se dodatno. U suprotnom, troškovi će se prenijeti po trošku. Agent može zatražiti predujam za pružanje usluga. Ako se predujam ne plati na vrijeme, agent ima pravo zaustaviti posao bez naručitelja što rezultira bilo kakvim zahtjevima za naknadu štete. Istodobno, usluge do tog trenutka klijent mora platiti odmah i u cijelosti.

POČETAK UGOVORA I TRAJANJE

Ugovor o narudžbi sklopljen između klijenta i agenta započinje njihovim potpisom i završava dogovorenim protekom vremena, potpunim ispunjenjem narudžbe ili raskidom.

Zastupnik ima pravo, posebno u slučaju predstojeće insolventnosti, nepodmirenih potraživanja koja kasne više od 90 dana ili prezaduženosti klijenta, odmah raskinuti ovaj nalog i bez ikakve obveze da nastavi započeti posao. Isto vrijedi i ako klijent od agenta zahtijeva nezakonito ponašanje. U svim slučajevima ima pravo na naknadu naknade za pružene usluge, bez obzira na nedovršenost posla. Po prestanku narudžbe, agent ima pravo naplatiti od klijenta paušalnu naknadu u iznosu od 250,00 CHF bez PDV-a za infrastrukturu i troškove arhiviranja koji proizlaze iz raskida ugovornog odnosa. To vrijedi i ako agent sam završi narudžbu. Agent je dužan čuvati interne spise koji se odnose na ugovorni odnos još 10 godina. Isto se odnosi i na elektroničke podatke ukoliko se njihovi formati mogu dobiti na vrijeme i čitko bez daljnjeg napora.

Međutim, agent nema pravnog zahtjeva za pohranu od strane klijenta. Ovime se navodi da je klijent jedini odgovoran za ispunjavanje zakonskih zahtjeva za zadržavanje. Ugovorni odnos ne istječe u slučaju klijentove smrti ili nesposobnosti za djelovanje ili iz bilo kojeg drugog razloga u skladu s člankom 35. ili 405. Švicarskog zakonika o obveznim odnosima.

POVJERLJIVOST I POVRATAK SPISA

Agent je dužan čuvati u tajnosti sva pitanja klijenta koja ionako nisu općenito poznata. Ova se obveza nastavlja na neodređeno vrijeme nakon prestanka ugovornog odnosa. Međutim, agent ima pravo otkriti podatke u mjeri u kojoj je to obvezan prema zakonu ili službenom ili sudskom nalogu. Po prestanku ugovornog odnosa, klijent ima pravo na povratak svih datoteka koje je stavio na raspolaganje agentu.

NAJAVE

Smatra se da su obavijesti agenata poslane kad su poslane na posljednju poznatu adresu klijenta.

C) Opći uvjeti

SUBOTE JEDNAKE JAVNIM PRAZNICIMA

U poslovnim odnosima s ATG-om, subote su jednake državnim praznicima koji su priznati od države.

VALJANOST
Ako se pojedinačne odredbe ovog sporazuma pokažu nedjelotvornima, to neće utjecati na valjanost ostatka ovog sporazuma. Svi odstupajući ili dodatni dogovori moraju se sklopiti u pisanom obliku.

PROMJENE UVJETA I UVJETA

ATG zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Oni se šalju kupcu i smatraju se prihvaćenima u roku od 30 dana bez prigovora.

Savjetodavni jezici

Pomoćni jezici