Sigurimi

Gjithçka nga një burim i vetëm: për klientët privatë dhe të biznesit.

I besuari i sigurimeve

Ne mbështesim klientët e korporatave dhe ato private në të gjitha çështjet që lidhen me sigurimet. Si konsulent i pavarur, ju përfitoni nga raporti më i mirë i performancës çmim. Ne jemi gjithashtu përgjegjës për trajtimin e pretendimeve dhe ju mbështesim në rast urgjence.

Procesi këshillimor ATG

Zgjidhjet e sigurimeve

Ne hartojmë zgjidhje sigurimi të bëra sipas kërkesave dhe vendosim mbulesat në tregun e sigurimeve. Ne rishikojmë në mënyrë periodike ndryshimet në profilin tuaj të rrezikut dhe cilësinë e zgjidhjeve tuaja të sigurimit në sfondin e ndryshimeve dhe bëjmë rregullimet e duhura.

Konsulentët tanë, me njohuritë e tyre të thelluara dhe të hollësishme të tregut, vendosin rreziqet tuaja në treg në mënyrën më të mirë të mundshme. Falë partneritetit tonë me kompanitë e sigurimeve, ne mund të negociojmë kushte më të mira sigurimi dhe kushte më tërheqëse për ju. Ju përfitoni nga madhësia jonë dhe njohuritë e gjera të specializuara në industrinë tuaj.

informacion shtese

Duke klikuar në butonin do të ridrejtoheni në faqen përkatëse:

Gjuhët këshilluese

Gjuhët ndihmëse