Услови

А) ОПШТИ УСЛОВИ (ОПУ) ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КАО БРОКЕР У ОСИГУРАЊУ

Ови Општи услови и „Фацтсхеет Цомпенсатион Брокер Мандате” се могу преузети под Преузимања, у одељку Обавеза пружања информација према ВАГ45.

 1. АТГ БУСИНЕСС АГ
  АТГ Бусинесс АГ (у даљем тексту АТГ) је независни брокер у осигурању (регистровани посредник у осигурању бр. 30227) и акционарско друштво према швајцарском закону са седиштем у Хербругу.

  Посебни уговори и даље подлежу овим Општим условима. Цео садржај се мутатис мутандис односи на женску особу и већи број људи.

 2. ОБИМ И ПРОМЕНЕ ОДРЕДБА И УСЛОВА
  Ови Општи услови се сматрају саставним делом мандата брокера у осигурању потписаног од стране клијента. Потписивањем налога посредника у осигурању клијент потврђује да је примио на знање и разумео Опште услове пословања. АТГ задржава право да у било ком тренутку промени опште услове. Промена се може извршити и објављивањем на Интернету. Клијент ће бити унапред обавештен на одговарајући начин. Без писменог приговора у року од 30 дана од обавештења, промене се сматрају одобреним. Тренутно важећа верзија се може наћи на Интернету (на адреси ввв.атг-бусинесс.цх).
 3. САДРЖАЈ МАНДАТА БРОКЕРА У ОСИГУРАЊУ
  Када се АТГ-у додели мандат брокера у осигурању, АТГ преузима управљање свим уговорима о осигурању или – ако је посебно договорено – појединачним именованим полисама осигурања клијента. Преузимањем мандата брокера у осигурању, АТГ је овлашћен да пружа следеће услуге: Анализа постојећих уговора о осигурању; Поређење постојећег осигурања са стварним профилом ризика клијента; У консултацији са клијентом, имплементација концепта осигурања прилагођеног захтевима ризика; Управљање уговорима о осигурању (стална администрација и подршка); Добијање понуда осигурања, добијање свих информација неопходних за испуњење мандата, пружање подршке у случају штете. У зависности од потреба клијента, можда би било препоручљиво да се консултујете са адвокатом, финансијским или пореским стручњаком за одређена питања. За глобалне програме осигурања, АТГ је овлашћен да ради са страним брокерским партнерима и размењује податке у интересу клијента.
 4. НАКНАДА
  За пружање услуга у складу са горе наведеним Одељком 3, АТГ ће бити надокнађен стандардном посредничком накнадом, коју осигуравач плаћа директно АТГ-у.

  Висина накнаде је објављена у документу „Фацтсхеет Цомпенсатион Брокер Мандате” у складу са чланом 45б ВАГ (Закон о надзору осигурања). Тренутно важећи лист са чињеницама може се наћи на Интернету (на адреси ввв.атг-бусинесс.цх). Такође се обелодањују претпостављене накнаде за квалификоване полисе животног осигурања у складу са чланом 39х ВАГ (Закон о надзору осигурања).

  Клијент је сагласан са плаћањем брокерске накнаде од стране осигуравача АТГ-у и одриче се права да оспори такве уплате брокерске накнаде од АТГ-а. Уговори о надокнади који одступају од стандардног модела брокерских накнада и које уговорне стране закључују одвојено остају резервисани.

  Остале услуге (поред одељка 3), које АТГ пружа уз консултације и на изричит захтев клијента, биће фактурисане клијенту по уговореној сатници плус ПДВ.

  Продаја из делатности посредника у осигурању (видети одељак 3) ослобођена је плаћања ПДВ-а (чл. 21, члан 18 Закона о ПДВ-у). У случају евентуалне промене у пракси од стране Федералне пореске управе у вези са тим, АТГ изричито задржава право да од клијента постави додатне захтеве за ПДВ који је наметнуо. За исправно плаћање свих пореза које купац може имати, као што су: Б. АТГ не преузима никакву одговорност за порезе на осигурање.

 5. САРАДЊА СА ОСИГУРАЧИМА
  АТГ има уговоре о сарадњи са свим главним осигуравачима лиценцираним у Швајцарској (укључујући компаније за здравствено осигурање и регистроване заједничке/колективне фондације), али није правно, економски или на други начин везан за осигуравајуће друштво у смислу швајцарског законодавства о надзору осигурања. АТГ управља уговорима о осигурању клијената у договору са одговорним осигуравачима и такође пружа услуге које доводе до делимичног растерећења посла за дотичног осигуравача. Штете решава и решава одговарајући осигуравач. АТГ прати овај процес и по потреби интервенише директно код осигуравача. Наплата премије је одговорност одговарајућег осигуравача.
 6. ОДГОВОРНОСТ
  АТГ и његови запослени обављају своје задатке савесно и са најбољом могућом пажњом. АТГ и његови запослени су одговорни само за грешке, немар или нетачне информације само ако су повреде дужности настале услед грубог немара или намерно штетног понашања. Одговорност за лаку непажњу је изричито искључена.
 7. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
  Сви подаци које дају клијент и/или трећа лица (као што су осигуравајућа друштва, друштва за здравствено осигурање, професионалне пензијске установе, ИТ или други пружаоци услуга, уговорни партнери, компаније групе, други укључени људи или тела, итд.) (укључујући посебно осетљиве личне податке као што су здравствени подаци) АТГ третира поверљиво и користи или обрађује искључиво у сврху обављања и испуњавања мандата брокера у осигурању, у складу са принципима швајцарског закона о заштити података. У мери у којој је то неопходно за вршење и испуњење мандата посредника у осигурању, клијент је сагласан са размјеном података између трећих лица и АТГ-а. Клијент са своје стране потврђује АТГ-у да ће АТГ-у бити прослеђени само законито добијени лични подаци и да је обавестио заинтересована лица о обради или достављању података АТГ-у и/или трећим лицима и да су та лица укључена. у преносу података АТГ-у и/или треће стране су дале сагласност. Када је пренос података у иностранство неопходан у интересу клијента ради правилног обављања брокерске услуге, клијент је сагласан са преносом података у иностранство. Клијент пристаје на обраду података коришћењем интернет апликација које нуде осигуравачи. Ови веб интерфејси омогућавају једноставну и ефикасну размену података и информација између АТГ-а и одговарајућег осигуравача.
 8. ЕЛЕКТРОНИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
  АТГ нуди клијенту сигуран електронски комуникациони канал са посебном енкрипцијом е-поште. Клијент прихвата да приликом коришћења електронског комуникационог канала којим не управља АТГ, као што је е-пошта (са изузетком посебног шифровања), СМС или други стандардни канали, могу настати следећи ризици, између осталог:
  – Комуникација је обично нешифрована. Неовлашћена трећа лица могу имати сазнања о пошиљаоцу, примаоцу и пренесеним подацима.
  – Чак и ако су пошиљалац и прималац у Швајцарској, подаци могу завршити у иностранству током преноса.
  – Неовлашћене треће стране (нпр. хакери) могу лажирати или манипулисати подацима.
  – Поруке могу садржати малвер или вирусе који могу да нашкоде примаоцу. АТГ одбија сваку одговорност за штету због коришћења електронског комуникационог канала којим АТГ не управља, као што су е-пошта, СМС или други стандардни канали, а клијент је сагласан да се посебно осетљиви лични подаци могу слати и нешифровани.
 9. УСКЛАЂЕНОСТ СА ЗАКОНСКИМ И РЕГУЛАТОРНИМ ЗАХТЕВАМА
  Клијент је одговоран за усаглашеност са законским и регулаторним захтевима (укључујући пореске законе) који се примењују у свакој земљи и придржаваће се законских и регулаторних захтева који се на њега примењују у сваком тренутку.
 10. ТРАЈАЊЕ БРОКЕРСКОГ МАНДАТА
  Мандат брокера у осигурању ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране и може се међусобно опозвати или раскинути у било ком тренутку. Последице штете у случају неблаговременог раскида остају резервисане. Неблаговременим раскидом сматра се отказивање мандата брокера у осигурању од стране клијента, а да АТГ никада није примио било какву накнаду од осигуравајућих друштава. Напоре које је АТГ учинио током овог периода, као и повезане трошкове и издатке, клијент мора надокнадити.
 11. МЕРОДАВНО ПРАВО И НАДЛЕЖНОСТ
  Уговор о брокеру подлеже швајцарском закону. Све тужбе које произилазе из овог уговора о мандату морају се поднети у седишту или месту пребивалишта тужене странке.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ (ОУУ) ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ПОВЕРЕНИЧКОМ ОБЈЕКТУ

Следећи услови регулишу пословни однос између купца и АТГ-а. Закључени посебни уговори остају резервисани за ове услове и одредбе.

БИ ИСПУЊЕЊЕ

Агент преузима услуге дефинисане појединачним уговором о наруџби са клијентом. Извршава налоге које је клијент дао са дужном пажњом и у складу са важећим законима, статутима и прописима.

ОСНОВЕ

Агент има право свој рад заснивати на чињеницама које је дао клијент, посебно на бројкама, инвентарима и списковима, као тачне, осим ако не открију очигледне нетачности које се лако могу утврдити без додатних испитивања. Прилагођавање разлика контролних рачуна или између предатих књиговодствених докумената и спискова одн. Потврде институција су у основи одговорност клијента.

СПОРЕДНИ ЗАХТЕВИ, НАРЕЂЕЊА

Агент је овлашћен да предузме све мере за рачун клијента, које пажљиво испуњење налога захтева. Конкретно, овлашћено је да на рачун клијента прибавља информације од банака и њему сличних институција, пореских власти, институција социјалног осигурања, осигуравајућих друштава, уреда за наплату и стечај, уреда за комерцијалне регистре и слично. Такође има право да, у оквиру опште дужности бриге и у вези са налогом који јој је дат, изврши анализе / истраживања и друге послове за клијента, које сматра потребним у доброј намери у разумном смислу би испуњење.

УЧЕШЋЕ КУПЦА И ДУЖНОСТ ИНФОРМАЦИЈА

Клијент се обавезује да ће учинити све и да ништа неће занемарити како би агент могао стварно и правилно испунити свој мандат у складу са законским, законским и регулаторним одредбама, као и дужном пажњом која му припада. Конкретно, он мора, без питања, агенту у потпуности и на време предати све документе потребне за извршење налога, тако да агент има на располагању разумно време обраде. Клијент је такође дужан да благовремено обавести агента о свим пословним трансакцијама, процесима и околностима којих агент мора бити упознат како би правилно испунио налог. У сваком случају, мора се открити, без да се пита, ко има економско право на извршене трансакције. Свака промена у одбору директора и / или статусу акционара / менаџера мора се пријавити агенту без захтева и без одлагања, наводећи тренутне личне податке.

МЕСТО ИСПУЊЕЊА НАРУЏБЕ

По правилу, агент мора да пружа своје услуге у свом седишту. Ако се услуга пружа у седишту клијента, агенту се надокнађује време путовања уобичајеном сатницом дотичних запослених.

ВРЕМЕ И РАД

Време потребно за испуњење уговорних обавеза одређује се количином посла. Агент се обавезује да ће обавити посао који је неопходан за правилно извршавање додељених задатака и за пажљиву заштиту интереса клијента. Агент није везан одређеним временским ограничењем. Она ће распоредити одговарајуће и одговарајуће обучене запослене да испуне уговор.

ОДГОВОРНОСТ

Агент одговара клијенту само за хотимично и крајње немарно понашање. Свака даља одговорност, без обзира на наслов под којим се тврди, је искључена.

НАДОКНАДА

Услуге које пружа агент надокнађује клијент према утрошеном времену. Агент евидентира и наплаћује време проведено на извршењу налога.

Услуге које се пружају на основу важећег уговора о уговору биће периодично фактурисане на основу уобичајених тарифа агента. Тренутно се може претпоставити распон сатнице од ЦХФ 100 – 300.

Промене цена агент може применити на почетку године. У ту сврху, промене цена ће се благовремено најавити писмом или е-поштом, објавити на почетној страници повереника или извршити као део прилагођавања услова. Такве промене цена сматрају се делом одговарајућег уговора о поруџбини. На клијенту је да прибави информације и документује у складу с тим. Законски порез на додату вредност није укључен у поменуте и декларисане сатнице и додатно ће се фактурисати. У супротном, трошкови ће се пренети по трошку. Агент може затражити аванс за пружање услуга. Ако авансно плаћање није плаћено на време, агент има право да заустави посао без клијента што резултира било каквим захтевима за накнаду штете. Истовремено, услуге до тог тренутка клијент мора платити одмах и у целости.

ПОЧЕТАК УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ

Уговор о налогу закључен између клијента и агента започиње њиховим потписом и завршава се уговореним протеком времена, потпуним испуњењем налога или раскидом.

Агент има право, посебно у случају предстојеће инсолвентности, неизмирених потраживања која касне више од 90 дана или презадужености клијента, да одмах раскине овај налог и без икакве обавезе да настави започети посао. Исто важи и ако клијент од агента захтева незаконито понашање. У свим случајевима има право на накнаду штете за пружене услуге, без обзира на недовршеност посла. По престанку наруџбе, агент има право да клијенту наплати паушалну надокнаду од 250,00 ЦХФ без ПДВ-а за инфраструктуру и трошкове архивирања који проистичу из раскида уговорног односа. Ово важи и ако агент сам заврши налог. Агент је дужан да интерну документацију која се односи на уговорни однос чува још 10 година. Исто се односи и на електронске податке уколико се њихови формати могу добити благовремено и читљиво без додатних напора.

Међутим, агент нема правног захтева од клијента за складиштење. Овим се наводи да је клијент једини одговоран за испуњавање законских услова задржавања. Уговорни однос не истиче у случају клијентове смрти или неспособности за рад или из било ког другог разлога у складу са члановима 35 или 405 Швајцарског законика о облигационим односима.

ПОВЕРЉИВОСТ И ПОВРАТАК СПИСА

Агент је дужан да чува поверљиве податке о клијенту који ионако нису познати. Ова обавеза се наставља на неодређено време након престанка уговорног односа. Међутим, агент има право да обелодани информације у мери у којој је то обавезно по закону или службеном или судском налогу. По престанку уговорног односа, клијент има право на повраћај свих датотека које је ставио на располагање агенту.

НАЈАВЕ

Сматра се да су обавештења од агената послата када су послата на последњу познату адресу клијента.

Ц) Општи услови

СУБОТЕ ЈЕДНАКЕ ЈАВНИМ ПРАЗНИЦИМА

У пословима са АТГ, субота је еквивалент државном признатом државном празнику.

ПУНОВАЖНОСТ
Ако се појединачне одредбе овог споразума покажу неефикасним, то неће утицати на валидност остатка овог споразума. Сви одступајући или додатни договори морају се уговорити у писменој форми.

ПРОМЕНЕ У УСЛОВИМА

АТГ задржава право да измени Опште услове и одредбе у било ком тренутку. Они се шаљу купцу и сматрају се прихваћеним у року од 30 дана без приговора.

Саветодавни језици

Помоћни језици